Bouwen aan culturele samenleving in Flevoland

Cultuur nota
Cultuur nota
Foto: Provincie Flevoland

Langs de routes Cultuur beleven, Cultuur maken en Cultuur verankeren werkt provincie Flevoland de komende jaren verder aan het versterken van cultuur. Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbeleid waar dat instaat, recent vastgesteld. Met het nieuwe beleid wil de provincie bijdragen aan een (be)leefbare en vitale samenleving in Flevoland. Provinciale Staten nemen hierover voor de zomer een besluit.

Cultuurbeleid 2021 – 2024
Omdat het cultuurbeleid 2021-2024 eind dit jaar afloopt, is het ontwerp voor het beleid voor de volgende periode opgesteld. In lijn met het huidige beleid worden de routes Cultuur beleven en Cultuur maken voortgezet.

Cultuur beleven bevat de pijlers Cultuureducatie en -participatie, bibliotheken, Cultuur dichtbij en landschapskunst. Cultuur maken kent de pijlers Startende makers, Mid-career makers en ervaren professionals.

In de nieuwe route Cultuur verankeren gaat het om het verbreden en borgen van de culturele basis. Ook wordt gekeken hoe de provincie samen met het culturele veld de impact van instellingen (beter) kan meten.

Ruimte voor nieuwe verhalen
Gedeputeerde Sjaak Simonse schrijft in het voorwoord van de cultuurnota: ‘De eerste pioniers hebben niet alleen de basis gelegd voor ons land, maar ook voor onze cultuur. We bouwen voort op wat zij hebben nagelaten en creëren ruimte voor nieuwe verhalen en creaties, in de verschillende vormen en kleuren die Flevoland vandaag de dag kenmerken.’

Flevoland heeft een flinke woningbouwopgave en daarmee blijvende groei van de bevolking. In combinatie met de relatief beperkte aanwezigheid van cultuur, vraagt dat om aanvullende financiële middelen. In het ontwerp van de nieuwe cultuurnota zijn daarvoor drie scenario’s opgenomen.

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om bij het definitief vaststellen van de cultuurnota voor scenario 2 te kiezen. Hierbij is sprake van een aanvullend structureel budget van 200.000 euro en incidenteel ruim 2.4 miljoen euro voor de jaren 2025 – 2028.

Vervolg besluitvorming
Het ontwerpbeleid wordt in juni in Provinciale Staten gepresenteerd en in juli besproken waarna ze er op 17 juli over besluiten. Daarna gaat het ontwerpbeleid zes weken online ter inzage. In deze periode kan iedereen erop reageren met een zienswijze.

Mogelijk geeft dit aanleiding tot aanpassingen. Uiteindelijk stellen Provinciale Staten eind 2024 het nieuwe beleid definitief vast en kan de uitvoering in 2025 starten. De partijen die betrokken zijn bij het participatietraject worden rechtstreeks geïnformeerd over het verdere proces en de mogelijkheid om te reageren op het ontwerpbeleid.

(Bron: Provincie Flevoland)

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen