Woningbouwprogramma Lelystad gaat uit van voortzetting groei woningmarkt

Foto:

Geplaatst: 11-10-2017

Lelystad rekent erop dat zij de komende jaren kan blijven profiteren van de groeiende behoefte aan woningen. De markt is gunstig en Lelystad heeft voldoende bouwgrond en bouwlocaties om in de woningbehoefte te voorzien. In de komende jaren (2018 –2021) levert Lelystad volgens de door het college bekendgemaakte meerjarige Woningbouwprogrammering jaarlijks 500 woningen af. Deze programmering geeft de ambitie van Lelystad weer om door te groeien naar minimaal 80.000 inwoners.

Woning in aanbouw

Uitwerking woonbeleid

De woningbouwprogrammering is een uitwerking van het woonbeleid zoals dat is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie 2016-2020. De programmering geeft aan welke woningen de eerstkomende jaren waar gepland zijn. Heel specifiek zijn nu in de programmering ook de locaties benoemd die voor woonstichting Centrada zijn gereserveerd voor sociale woningbouw. Het gaat dan zowel om nieuwbouwlocaties als om locaties waar getransformeerd dan wel eerst gesloopt moet worden. Die locaties zijn o.a. nabij de MFA in Warande, in Kempenaar, Zuiderzeewijk en De Landerijen (Cannenburgh).

Bouwlocaties

De woningbouwprogrammering is gerelateerd aan een opgave van de woningbouwlocaties waar de groei van Lelystad kan plaatsvinden. Alle bestaande en toekomstige woningbouwlocaties zijn door de gemeente beschreven en in kaart gebracht. Per locatie zijn deze met de bijbehorende uitgiftevoorwaarden en verwijzingen naar geldende bestemmingsplannen en welstandseisen e.d. op factsheets bijeengebracht. De factsheets zijn te downloaden en vormen de basis voor gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen over de ontwikkeling van gewenste woningbouw op deze locaties.

Proces

De woningbouwprogrammering met de opgave van aantallen woningen en locaties waar de komende jaren gebouwd kan gaan worden is door het college naar de gemeenteraad gestuurd. De raad krijgt daarmee de gelegenheid nog ‘wensen en bedenkingen’ te uiten. Ook kan de raad specifiek reageren op de voor Centrada gereserveerde bouwlocaties.

Op deze manier houdt de gemeenteraad de vinger aan de pols over de afspraken die bij de vaststelling van de Woonvisie zijn gemaakt.

Bron: Gemeente Lelystad